โครงการฝึกงานทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในด้านสาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้การเกษตรในต่างประเทศ การปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ นำมาปรับใช้ พัฒนาตนเองและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกษตรกรของทั้งสองประเทศ

รูปแบบของโครงการ

แบบที่ 1 สนับสนุนค่าโครงการเต็มจำนวนโดยสถานประกอบการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ซึ่งจำกัดจำนวนในการรับต่อปี สายงานที่เปิดรับ จะเน้นไปทางด้าน Horticulture โดยทางสถานประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโครงการให้เต็มจำนวน

แบบที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับรูปแบบนี้จะไม่จำกัดจำนวนในการรับต่อปี เปิดรับหลากหลายสายงานทางด้านการเกษตร และมีฟาร์มและสวนดอกไม้รองรับมากกว่า 1,000 แห่ง

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาทางด้านสาขา ที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์ฝึกงาน หรือผ่านงานทางด้านสาย งานที่เกี่ยวข้องกับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด 12 เดือน

มีความรับผิดชอบสูง พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ ฝึกงาน

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ กรณีที่มีโรค ประจำตัวควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ - ดีเยี่ยม

สาขาที่เปิดรับเข้าร่วมฝึกงาน

โอกาสที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเมินค่ามิได้ พัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิคใหม่ๆ
  • เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้วัฒนธรรมอันเสรีของชาวอเมริกัน
  • ค่าตอบแทนขั้นต่ำโดยประมาณ US$ 7.25/ชั่วโมง ทำงานเฉลี่ย 32 – 40 ชั่วโมง / สัปดาห์
  • สร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

เงินคงเหลือ 120,000 – 200,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว (โดยประมาณ)

คำถามพบบ่อย

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ในแต่ละที่จะมีการจำกัดจำนวนในการรับ ดังนั้นดุลพินิจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงานเป็นหลัก

หากเรียนทางด้านสาขาอื่นมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึก ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า US$ 7.25/ชม.

บางที่มีที่พักให้ฟรี บางที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านที่พักเอง

ทางไออีโอ มีบริการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารในทุกขั้นตอน และมีการบรีฟวีซ่าให้ก่อนการยื่นเอกสารกับกงสุล

สามารถจองเองได้ หรือหากไม่อยากจองเอง ทางไออีโอก็มีบริการในการจองตั๋วเครื่องบินให้เช่นกัน

สามารถติดต่อการทางองค์กร US Sponsor หรือหากกังวลสามารถแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอได้

หนังสือเดินทาง, DS-2019, Social Security Number,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์, เงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี ($25-$120 ขึ้นอยู่กับธนาคาร)

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ไม่เกิน 30 วันตามกฎหมาย

ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วันและควรเดินทางกลับประเทศไทยทันที หลังจากหมดช่วงเวลาดังกล่าว

สามารถทำได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อทางไออีโอ เพื่อช่วยทำเรื่อง Tax refund ให้ได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารการสมัครและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชำระค่าสมัครและ ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรก
สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์กับทางเมืองนอก รอการตอบรับ พร้อมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม

ดำเนินการด้านเอกสาร และเตรียมความพร้อมก่อนยื่นวีซ่า
ยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

ออกเดินทางไปฝึกงานหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ณ ต่างประเทศ