ประเทศเดนมาร์กขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารและสินค้าการเกษตรส่งออกจำนวนมาก เน้นการเกษตรแบบครอบครัว เพราะปลูกพืชครอบคลุมเกินครึ่งของประเทศ และยังมีอุตสาหกรรมโคนมที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุดในยุโรป

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส. หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากเคยมีประสบการณ์งานด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด 6-12 เดือน

มีใบรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับภาษาอังกฤษ

มีผลสอบวัดระดับภาษา IELTS 3.5 หรือเทียบเท่า

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดีมาก

สาขาที่เปิดรับเข้าร่วมฝึกงาน

โอกาสที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • การทำการเกษตรแบบอินทรีย์
  • การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์แบบคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์
  • การทำให้ได้ผลผลิตโดยใช้วิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสูงมาก
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต ในประเทศที่ติดอันดับมีความสุขมากที่สุดในโลก
  • ค่าตอบแทนขั้นต่ำโดยประมาณ DKK 7,485 /เดือน วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์

คำถามพบบ่อย

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ในแต่ละที่จะมีการจำกัดจำนวนในการรับ ดังนั้นดุลพินิจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงานเป็นหลัก

หากเรียนทางด้านสาขาอื่นมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึก ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วันหยุด 1 – 2 วัน/ชม. ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า DKK 7,485 /เดือน

บางที่มีที่พักให้ฟรี บางที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านที่พักเอง

บริการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเรียนภาษา Danish

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารในทุกขั้นตอน และมีการบรีฟวีซ่าให้ก่อนการยื่นเอกสารกับกงสุล

สามารถจองเองได้ หรือหากไม่อยากจองเอง ทางไออีโอก็มีบริการในการจองตั๋วเครื่องบินให้เช่นกัน

สามารถติดต่อการทางองค์กร US Sponsor หรือหากกังวลสามารถแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอได้

หนังสือเดินทาง, DS-2019, Social Security Number,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

โดยปกติถ้าเป็นการฝึกงาน 180 วันกงสุลจะให้วีซ่าเผื่อโดยประมาณ 15 – 30 วัน

ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วันและควรเดินทางกลับประเทศไทยทันที หลังจากหมดช่วงเวลาดังกล่าว

วีซ่าเชงเก้นสามารถเดินางเข้าออกได้ถึง 26 ประเทศในเขตยุโรป

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารเบื้องต้น

ส่งเอกสารการสมัครและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชำระค่าสมัครและ ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรก
สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์กับทางเมืองนอก รอการตอบรับ พร้อมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม

ดำเนินการด้านเอกสาร และเตรียมความพร้อมก่อนยื่นวีซ่า
ยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

ออกเดินทางไปฝึกงานหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ณ ต่างประเทศ