Internship in USA

ก้าวแรกสู่การเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต! วิทยาการอุตสาหกรรมเกษตรสุดก้าวหน้า พัฒนาทักษะ ความชำนาญ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบตรงสายงาน รายได้และสวัสดิการสุดคุ้มค่า

READ MORE+

Internship in DENMARK

อยากเรียนรู้ระบบการเกษตร และอุตสาหกรรมโคนมที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุดในยุโรป พัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์แบบคำนึงถึงความปลอดภัย ต้องไม่พลาด!

READ MORE+

Internship in NETHERLANDS

พัฒนาศักยภาพการทำงานให้โดดเด่นจนถึงขีดสุด ใน “ประเทศจิ๋วแต่แจ๋ว” โดดเด่นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เรียนรู้แนวคิดการใช้วิธีทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

READ MORE+

GOOD REASONS TO

CHOOSE US

Extra Work

Special Services

ด้วยเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตร ประมาณร้อยละ 80 ดังนั้นหากต้องการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชากร ก้าวแรกที่สำคัญ ต้องพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จึงได้ร่วมมือกับทางองค์กรในต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกงานทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เพื่อคัดสรรเยาวชนเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญ ให้มากยิ่งขึ้น และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับมาใช้ต่อยอดได้จริงในอนาคต

MYFUTUREFARM.NET

FEATURE WORKS

Our Internee