Culinary Herb Farm, Hawii

Culinary Herb Farm, Hawii

ฟาร์มขนาด 45 เอเคอร์แห่งนี้ปลูกสมุนไพรกว่า 25 ชนิด จำพวกผักใบเขียวและหัวบีทที่ได้รับการคัดสรร การดำเนินงานเน้นหลักคือสมุนไพรในการทำอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ

การจัดการสินค้าคงคลังและเครื่องจักร; การปลูก; การใส่ปุ๋ย; การเก็บเกี่ยว; การกำจัดวัชพืชและแมลง ประเมินความสุกของผักและผลไม้ต่างๆ การระบุพันธุ์พืชผลที่แตกต่างกัน และลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้วัฏจักรตามฤดูกาลสาหรับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะของฟาร์ม หลักการจัดการและบรรจุผักผลไม้สดเพื่อการขนส่ง การเก็บรักษา และการตลาดเทคนิคการจัดการศัตรูพืช การวัดธาตุอาหารในดิน การฉีดสารอาหาร ฟาร์มแห่งนี้เป็นการปลูกสมุนไพรแบบดั้งเดิมที่ใช้วิธีการแบบคน (แทนที่จะใช้เครื่องจักร) เนื่องจากต้องพักร่วมกับผู้ชายคนอื่นๆ เจ้าของที่พักจึงกาลังมองหาผู้สมัครชายที่มีประสบการณ์ด้านพืชไร่อย่างน้อย 1 ปี

ที่พัก + ค่าใช้จ่าย

ที่อยู่อาศัย: เจ้าของที่พักจัดหาที่พักร่วมกับพนักงานคนอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 150 ดอลลาร์

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

12 เดือน

ค่าจ้าง

$12.00 ต่อชั่วโมง 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *