What is FFA?

“Future Farmers of America” was founded by a group of young farmers in 1928. Their mission was to prepare future generations for the challenges of feeding a growing population. They taught us that agriculture is more than planting and harvesting – it’s a science, it’s a business and it’s an art.

"Future Farmers of America" ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในปี ค.ศ. 1928 โดยภารกิจของพวกเขาคือ การสร้างคนรุ่นต่อไปในอนาคตให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับความท้าทายในการผลิตอาหารให้เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น พวกเขาสอนเราว่าการเกษตรเป็นมากกว่าการปลูกและการเก็บเกี่ยว – มันคือวิทยาศาสตร์ มันคือธุรกิจ และมันก็คือศิลปะอีกอย่างหนึ่ง

FFA is a dynamic youth organization that changes lives and prepares members for premier leadership, personal growth and career success through agricultural education.

FFA เป็นองค์กรเยาวชนที่มีพลังขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตและเตรียมความพร้อมสำหรับสมาชิกเพื่อให้เกิดความเป็นผู้นํา มีการพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพให้เกิดความสําเร็จผ่านการศึกษาด้านเกษตรกรรม

FFA develops members’ potential and helps them discover their talent through hands-on experiences, which give members the tools to achieve real-world success.

FFA พัฒนาศักยภาพของสมาชิกและช่วยให้พวกเขาค้นพบความสามารถของตนเองผ่านประสบการณ์จริงซึ่งทําให้สมาชิกมีเครื่องมือเพื่อให้บรรลุความสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริง

Members are future chemists, veterinarians, government officials, entrepreneurs, bankers, international business leaders, teachers and premier professionals in many career fields. The official name of the organization is the National FFA Organization. The letters “FFA” stand for Future Farmers of America. These letters are a part of our history and our heritage that will never change.

สมาชิกประกอบไปด้วย ผู้ที่จะประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ ในอนาคต เข่น นักเคมี สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ นายธนาคาร ผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศ ครูและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในหลายสาขาอาชีพ ชื่ออย่างเป็นทางการขององค์กรคือ National FFA Organization ตัวอักษร "FFA" ย่อมาจาก Future Farmers of America ตัวอักษรสามตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตำนานและมรดกของพวกเราที่จะไม่เคยเปลี่ยนแปลง

FFA is not just for students who want to be production farmers; FFA also welcomes members who aspire to careers as teachers, doctors, scientists, business owners and more. For this reason, the name of the organization was updated in 1988 after a vote of national convention delegates to reflect the growing diversity and new opportunities in the industry of agriculture.

FFA ไม่ได้เป็นองค์กรสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการเป็นเกษตรกรเท่านั้น FFA ยังยินดีต้อนรับสมาชิกที่ต้องการประกอบอาชีพในฐานะครู แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าของธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ชื่อขององค์กรจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ.1988 หลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้แทนการประชุมระดับชาติเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นและโอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร

FFA continues to help the next generation rise up to meet those challenges by helping its members to develop their own unique talents and explore their interests in a broad range of agricultural career pathways. So today, we are still the Future Farmers of America. But, we are the Future Biologists, Future Chemists, Future Veterinarians, Future Engineers and Future Entrepreneurs of America, too.

FFA ยังคงให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนรุ่นต่อไป เพื่อให้เติบโตขึ้นสำหรับการรับมือในความท้าทายต่าง ๆ เช่นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเองและสำรวจความสนใจของพวกเขาในเส้นทางอาชีพเกษตรกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นวันนี้เรายังคงเป็นเกษตรกรในอนาคตของอเมริกา แต่เราก็ยังเป็นนักชีววิทยาในอนาคต นักเคมีในอนาคต สัตวแพทย์ในอนาคต วิศวกรในอนาคตและผู้ประกอบการในอนาคตของอเมริกาอีกด้วย

Today, the National FFA Organization remains committed to the individual student, providing a path to achievement in premier leadership, personal growth and career success through agricultural education. Our members live the motto Learning to Do, Doing to Learn, Earning to Live and Living to Serve. FFA members rise to the challenge of service embracing members of all walks of life united through FFA.

วันนี้องค์กร FFA ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนแต่ละคน พัฒนาตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ การเติบโตในปัจเจคบุคคล และความสำเร็จในอาชีพผ่านการศึกษาด้านการเกษตร สมาชิกของเราดำเนินตามคำขวัญที่ว่า การเรียนรู้ด้วยการทํา, การปฎิบัติเพื่อเรียนรู้, การหาเลี้ยงชีพเพื่อความเป็นอยู่ และการมีชีวิตเพื่อทำประโยชน์ สมาชิก FFA เติบโตบนการรวมกันของสมาชิกจากทุกสาขาอาชีพมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่าน FFA

We Are FFA.

พวกเราคือ FFA

If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!

หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *