5 Emerging STEAM Careers in Agriculture

5 อาชีพ STEAM เกิดใหม่ด้านการเกษตร

National STEAM Day falls on Nov. 8, prompting students around the United States to celebrate all things science, technology, engineering, art and math. STEAM Day also encourages young people to identify their passions and consider future careers in these subject areas.
National STEAM Day ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายนซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ STEAM Day ยังส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและพิจารณาเลือกอาชีพในอนาคตในสาขาวิชาเหล่านี้
You may not realize it, but STEAM and agriculture careers often go hand in hand.
คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่า อาชีพในสาขา STEAM และอาชีพการเกษตรมีการทำงานร่วมมือกันบ่อยครั้ง
“The public’s perception of agriculture most times is cows, sows and plows,” says Erika Osmundson, director of marketing and communications for AgCareers.com. “While production agriculture is the backbone of the industry, there are so many other opportunities young people can consider. The agriculture industry is full of businesses that need R&D [research and development], human resources, IT [information technology], marketing, customer services, logistics and more.”
Erika Osmundson ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ AgCareers.com กล่าวว่า “สิ่งที่สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมส่วนใหญ่คือ วัว สุกร และคันไถ แม้ว่าผลผลิตการเกษตรจะเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีโอกาสอื่น ๆ อีกมากมายที่เยาวชนสามารถพิจารณาได้ อุตสาหกรรมการเกษตรเต็มไปด้วยธุรกิจที่ต้องการ R&D [การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา] ทรัพยากรบุคคล ไอที [เทคโนโลยีสารสนเทศ] การตลาด การบริการลูกค้า การขนส่ง และอื่น ๆ "
Skilled tradespeople are also in huge demand – think mechanics, millwrights, electricians, welders and others.
นักการค้าที่มีทักษะยังอยู่ในความต้องการอย่างมาก รวมถึง ช่างกล, ,ช่างโรงสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อมและอื่น ๆ
“The agriculture and food industry is broad and in need of a wide variety of skill sets,” Osmundson says.
“อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเป็นสิ่งที่กว้างและต้องการทักษะที่หลากหลาย” Osmundson กล่าว
Read on for five emerging careers that combine STEAM and agriculture.
อ่านเกี่ยวกับอาชีพทั้งห้าที่เกิดขึ้นใหม่ที่รวม STEAM และการเกษตรมาด้วยกัน
1) Biosecurity monitor. The COVID-19 pandemic put the public on high alert and heightened the need for experts in this field. Biosecurity monitors inspect and monitor cargo, animals, plants, land, water and products for pests (and viruses) to help curve future threats and control the spread of disease.
1) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทําให้ประชาชนตื่นตัวสูงและเพิ่มความจําเป็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและตรวจสอบสินค้า, สัตว์ป่า, พืช, ผืนดิน, น้ําและผลิตภัณฑ์สําหรับศัตรูพืช (และไวรัส) เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามในอนาคตและควบคุมการแพร่กระจายของโรค
2) Wildlife biologist. Recent wildfires have shed light on threats to wildlife along the West Coast. Wildlife biologists study animals and how they interact with their ecosystems, including how humans impact wildlife and their natural habitats. “If you enjoy the outdoors, hunting or fishing, this role could let you turn your hobby into a meaningful career,” Osmundson says.
2) นักชีววิทยาสัตว์ป่า ไฟป่าล่าสุดได้ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าตามชายฝั่งตะวันตก นักชีววิทยาสัตว์ป่าเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และวิธีที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศของพวกมัน รวมถึงการที่มนุษย์ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน “ ถ้าคุณชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ล่าสัตว์หรือตกปลา หน้าที่นี้อาจช่วยให้คุณเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นอาชีพที่มีความหมายได้” Osmundson กล่าว
3) Data processor. If you like working with numbers, career opportunities abound in agriculture, from accounting to research. The agriculture and food industry relies on data to make decisions. Data processors collect, interpret and organize data, then relay it to decision makers.
3) นักประมวลผลข้อมูล หากคุณต้องการทํางานกับตัวเลข โอกาสทางอาชีพมากมายในการเกษตรตั้งแต่การบัญชีสู่การวิจัย อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจทั้งสิ้น ผู้ประมวลผลข้อมูลจะรวบรวมตีความและจัดระเบียบข้อมูลจากนั้นส่งต่อไปยังผู้มีอํานาจตัดสินใจ
4) Mechanical engineer. The agriculture and food industry focuses on efficiency, and mechanical engineers help processes run as efficiently as possible. They are involved with the generation, distribution and use of energy. Mechanical engineers help improve automation in processing lines, design mechanical devices, develop and test prototypes of new machinery, and oversee manufacturing processes in our food system and in equipment manufacturing.
4) วิศวกรเครื่องกล อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและวิศวกรเครื่องกลช่วยให้กระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พวกเขาเกี่ยวข้องกับการสร้างการกระจายและการใช้พลังงาน วิศวกรเครื่องกลช่วยปรับปรุงระบบอัตโนมัติในสายการผลิต ออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรกล พัฒนาและทดสอบต้นแบบของเครื่องจักรใหม่ และดูแลกระบวนการผลิตในระบบอาหารและในการผลิตอุปกรณ์
5) Geospatial analytics specialist. The demand for technology in precision agriculture is growing exponentially. Geospatial analytics specialists assess, integrate, manipulate and extract data from GPS and other databases and use it to improve software. They plan, prepare and maintain maps and geographic representations. “From drone to geospatial technology and more, young people should consider agriculture if they’re interested in being on the forefront of technology use to improve food, land, water, energy and the environment,” Osmundson says.
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความต้องการเทคโนโลยีในการเกษตรแม่นยำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศจะประเมินรวมจัดการและดึงข้อมูลจาก GPS และฐานข้อมูลอื่น ๆ และใช้เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ พวกเขาวางแผนจัดทำและบำรุงรักษาแผนที่และการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ “ ตั้งแต่โดรนไปจนถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอื่น ๆ คนหนุ่มสาวควรพิจารณาด้านการเกษตรหากพวกเขาสนใจที่จะเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงอาหารที่ดินน้ำพลังงานและสิ่งแวดล้อม” Osmundson กล่าว
If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!
หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!
If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!
หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *