Talking Turkey With FFA This Thanksgiving

พูดคุยเรื่อง ไก่งวง กับ FFA วันขอบคุณพระเจ้า

This Thanksgiving, the National Turkey Federation estimates that Americans will eat more than 46 million turkeys.
วันขอบคุณพระเจ้านี้สหพันธ์ไก่งวงแห่งชาติคาดการณ์ว่าชาวอเมริกันจะกินไก่งวงมากกว่า 46 ล้านตัว
For FFA member and poultry farmer Troy Glaser — who specializes in turkeys — it’s all gravy to him.
หนึ่งในสมาชิก FFA และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก นาย Troy Glaser ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไก่งวง กล่าวว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขา
Glaser started tagging along with his dad to check feed and water lines in the turkey houses at Bar-G Ranch when he was still in elementary school. Glaser gradually took on more responsibilities, including managing workers and monitoring air quality and mortality rates for the 120,000 turkey poults living on their Buckholts, Texas, farm.
นาย Glaser ได้ติดตามพ่อของเขาเข้าไปในเล้าไก่งวง ของฟาร์ม Bar-G เพื่อตรวจสอบการให้อาหารและให้น้ําตั้งแต่เขายังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถม เขาค่อย ๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงการบริหารคนงาน และการตรวจสอบคุณภาพอากาศและอัตราการตายของไก่งวง 120,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในฟาร์ม Buckholts รัฐเท็กซัส
“It’s a lot of work and very time-consuming and stressful,” Glaser says. “But it’s fun to know that you’re raising food for different people across the country.”
“มันเป็นงานที่เยอะ ต้องใช้เวลามากและเครียดมาก”นาย Glaser กล่าว แต่มันน่าสนุกที่ได้รู้ว่าคุณกำลังเลี้ยงอาหารให้กับคนต่างๆ ทั่วประเทศ”
Through his hands-on farm experience, Glaser learned a lot of valuable lessons about agriculture and business, which he applied to his supervised agricultural experience (SAE) in poultry production and entrepreneurship.
นาย Glaser ได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่ามากมายจากประสบการณ์ฟาร์มโดยตรงของเขา เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมและการทำธุรกิจ ซึ่งเขาได้นำไปใช้ในการผลิตสัตว์ปีกและการเป็นผู้ประกอบการ
For example, biosecurity was always a priority. Between flocks, turkey houses were thoroughly cleaned and disinfected. Glaser ensured that no unauthorized visitors entered the turkey houses and that all workers wore rubber boots disinfected with iodine and chlorine to help keep the flock disease-free. While it was a lot of work, Glaser learned what it takes to raise healthy turkeys – and, in turn, healthy food.
ตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญเสมอ เล้าไก่งวงต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง นาย Glaser ต้องมั่นใจว่าไม่มีผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในเล้าไก่งวง และคนงานทุกคนต้องสวมรองเท้ายางที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยไอโอดีนและคลอรีนเพื่อช่วยให้ฝูงสัตว์ปลอดโรค แม้ว่าจะเป็นงานหนัก แต่นาย Glaser ก็ได้เรียนรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการเลี้ยงไก่งวงให้มีสุขภาพที่ดี และในผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออาหารที่ดีเพื่อสุขภาพ
“Running a turkey operation teaches you proper time management skills, organizational skills, how to manage stress and how to lead others,” he says. “All of those skills are things you can definitely use in other occupations after FFA.”
“ การดำเนินงานในการเลี้ยงไก่งวงสอนให้คุณมีทักษะในการบริหารเวลาที่เหมาะสม ทักษะในองค์กร วิธีจัดการความเครียดและวิธีนำผู้อื่น ” เขากล่าว “ ทักษะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ในอาชีพอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน ”
Glaser also participated in a farm business management career development event (CDE) that piqued his interest in the economics of the food and fiber sector. He discovered that he enjoyed reading balance sheets and interpreting supply and demand curves, which led him to pursue a degree in agriculture economics at Texas A&M University. He’s in his freshman year and hopes to go to law school and practice agricultural law, helping farmers in his community with issues like land and water rights and food safety.
นาย Glaser ยังเข้าร่วมในงานพัฒนาอาชีพการจัดการธุรกิจฟาร์ม (CDE) ซึ่งกระตุ้นความสนใจของเขาในเศรษฐศาสตร์ของภาคอาหารและไฟเบอร์ เขาได้พบว่าเขาชอบอ่านงบดุลและตีความเส้นอุปสงค์และอุปทานซึ่งทำให้เขาได้ศึกษาต่อในระดับเศรษฐศาสตร์การเกษตร, ปริญญาเศรษฐศาสตร์การเกษตรที่ Texas A&M University เขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งและหวังว่าจะเข้าโรงเรียนกฎหมายและฝึกฝนกฎหมายด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนของเขาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นสิทธิในที่ดิน และน้ำ และความปลอดภัยในอาหาร
Glaser cites participation in FFA, including serving as the president of the Rogers FFA chapter and as an officer in district and area FFA chapters, as one of the key reasons he feels prepared to achieve his goals.
นาย Glaser กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน FFA รวมถึงการทำหน้าที่เป็นประธานของหน่วย Rogers FFA และในฐานะเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ทำให้เขารู้สึกพร้อมที่จะทำเป้าหมายของเขาให้ประสบความสำเร็จ
“FFA did get me started with what I wanted to do with my life,” he says. “The organization really built the foundation with all the leadership, speaking and career events, [and] going through different officer positions, I had to put myself out there in the limelight, which helped build my confidence,” he says. “If you get involved with FFA and take advantage of the opportunities that are available… you’ll come out of the organization a much better person and be ready for your career.”
"FFA ช่วยให้ผมได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ผมต้องการจะทําในชีวิตของผม มันช่วยสร้างรากฐานอย่างแท้จริงด้วยกิจกรรมความเป็นผู้นํา ทักษะการพูด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมด การอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผมได้มีส่วนร่วม ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผม หากคุณมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ FFA และใช้โอกาสนี้ให้มีประโยชน์... คุณจะได้รับอะไรมากมายจากองค์กรนี้ซึ่งทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพดีและเตรียมความพร้อมคุณสําหรับอาชีพของคุณในอนาคต"
RESOURCES
Talking turkey is the thing to do around Thanksgiving but turkey production is a year-round affair. According to the National Turkey Federation, around 240 million turkeys are raised on about 2,500 farms in the United States, many of which are family-owned, like Glaser’s operation. To learn more about turkey production, visit the National Turkey Federation website. The U.S. Department of Agriculture website also offers interesting stats and background information.
แหล่งข้อมูล
การเอ่ยถึงเรื่องไก่งวงเป็นสิ่งที่ทำกันในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า แต่การผลิตไก่งวงเป็นสิ่งที่ต้องทำกันตลอดทั้งปี จากข้อมูลของสหพันธ์ไก่งวงแห่งชาติพบว่ามีการเลี้ยงไก่งวงราว 240 ล้านตัวในฟาร์ม 2,500 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายแห่งเป็นฟาร์มขนาดครอบครัว เช่นฟาร์มของนาย Glaser หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตไก่งวงโปรดไปที่เว็บไซต์สหพันธ์ไก่งวงแห่งชาติ นอกจากนี้เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯยังนำเสนอสถิติและข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจ
If you are interested in traveling the world and growing your career in agriculture, horticulture, enology, turf management or livestock, visit our website www.MyfutureFarm.net to begin your adventure today!
หากคุณสนใจที่จะเดินทางไปทั่วโลกและเติบโตในอาชีพการเกษตร พืชสวน การผลิตไวน์ การจัดการสนามหญ้า หรือ ปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.MyfutureFarm.net มาเริ่มต้นเดินทางหาประสบการ์ใหม่ของคุณกันเถอะ!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *